Studijní obory pro akademický rok 2017/2018

Název studijního oboru

Praktická nizozemská filologie

Fakulta FF
Studium dvouoborové, bakalářské, prezenční
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
V kombinaci s...

Bez omezení z nabídky oborů pro dvouoborová studia na FF, FTK, CMTF a PdF UP (pokud omezení nestanoví garant druhého oboru).

Odhad počtu přijatých pro příští akad. rok 20
Počet uchazečů pro tento akad. rok 14
Počet přijatých pro tento akad. rok 9
Studium garantuje

prof. Dr. Wilken Engelbrecht, cand. litt.

tel.: 585 633 206 mobil: 737 710 214

e-mail: wilken.engelbrecht@upol.cz

Katedra nederlandistiky FF UP

Křížkovského 14 771 80 Olomouc

tel.: 585 633 270 (sekretariát)

e-mail: iva.jancikova@upol.cz

www.niz.upol.cz

Charakteristika oboru

Praktická nizozemská filologie je nově akreditované prezenční bakalářské dvouoborové studium, které reaguje na požadavky pracovního trhu a nahrazuje dříve nabízené studium Nizozemská filologie. Základní předměty jsou stejné s jednooborovou variantou Praktické niz. filologie. Dvouoborová varianta je zaměřena více filologicky – teoretická průprava v základních lingvistických disciplínách. Ideální je kombinace s dalším filologickým oborem, možné jsou ale i ostatní obory.

Profil a uplatnění absolventa

Na začátku studia není požadována jakákoli znalost nizozemského jazyka, přesto absolvent na konci bakalářského studia dosáhne úrovně B1 až B2 Společného evropského rámce pro jazykové znalosti. Absolvent získá základní přehled o kulturní, jazykovědné a literární stránce nizozemsky hovořících zemí a připraví se na pokračování v navazujícím magisterském studiu, nebo najde uplatnění v různých institucích požadujících aktivní znalost cizích jazyků.

 

 

Požadavky přijímací zkoušky

SPF – Test předpokladů ke studiu na FF UP s důrazem na orientaci v kulturní oblasti a humanitních a sociálně-vědných disciplínách.

Zpět