Studijní obory pro akademický rok 2017/2018

Název studijního oboru

Praktická nizozemská filologie

Fakulta FF
Studium jednooborové, bakalářské, prezenční
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
V kombinaci s...
Odhad počtu přijatých pro příští akad. rok 25
Počet uchazečů pro tento akad. rok 19
Počet přijatých pro tento akad. rok 16
Studium garantuje

prof. Dr. Wilken Engelbrecht, cand. litt.

tel.: 585 633 206 mobil: 737 710 214

e-mail: wilken.engelbrecht@upol.cz

Katedra nederlandistiky FF UP

Křížkovského 14 771 80 Olomouc

tel.: 585 633 270 (sekretariát)

e-mail: iva.jancikova@upol.cz

www.niz.upol.cz

Charakteristika oboru

Praktická nizozemská filologie je nově akreditované prezenční bakalářské jednooborové studium, které nahrazuje dříve nabízené studium Nizozemština pro hospodářskou praxi. Základní předměty jsou stejné s dvouoborovou variantou Praktická niz. filologie. Jednooborová varianta ale rozšiřuje studijní program dle požadavků trhu na praktické znalosti absolventa oboru filologie – důraz je kladen na praktické i teoretické znalosti nizozemského jazyka, znalosti ekonomické geografie a orientaci v reáliích dané jazykové oblasti. Součástí studia je rovněž pracovní stáž, kterou může student absolvovat i v zahraničí.

Profil a uplatnění absolventa

Na začátku studia není požadována jakákoli znalost nizozemského jazyka, přesto absolvent na konci bakalářského studia dosáhne úrovně B1 až B2 Společného evropského rámce pro jazykové znalosti. Absolvent má dobrý přehled o nizozemské a vlámské ekonomické geografii i společnosti. Vyzná se v terminologii odborné nizozemštiny, umí překládat do češtiny texty podnikatelského charakteru. Najde uplatnění v obchodní či podnikatelské sféře či v cestovním ruchu na úrovni středního managementu. Na konci studia získá předpoklady pro pokračování v navazujícím magisterském studiu.

Požadavky přijímací zkoušky

SPF – Test předpokladů ke studiu na FF UP s důrazem na orientaci v kulturní oblasti a humanitních a sociálně-vědních disciplínách.

Zpět