Studijní obory pro akademický rok 2017/2018

Název studijního oboru

Polština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast

Fakulta FF
Studium jednooborové, bakalářské, prezenční
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
V kombinaci s...
Odhad počtu přijatých pro příští akad. rok 20
Počet uchazečů pro tento akad. rok 12
Počet přijatých pro tento akad. rok 5
Studium garantuje

doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D.,

e-mail: ivana.dobrotova@upol.cz

tel.: 585 633 543

Křížkovského 10, 771 80 Olomouc

Sekretariát katedry slavistiky FF UP

e-mail: michaela.dadakova@upol.cz

tel.: 585 633 373

Křížkovského 10, 771 80 Olomouc

polonistika.upol.cz

Charakteristika oboru

Studium je určeno absolventům středních škol s maturitou v rámci ČR. Filologický blok je zaměřen na získání základního přehledu polské gramatiky a slovní zásoby, získání přehledu polské literatury. Získané jazykové vědomosti směřují k vytvoření dovednosti v oblasti analýzy a odborného překladu (POT 1-3, TOT 1-3). Předpokládá se úroveň zvládnutí polského jazyka B2 SERR. Dále se předpokládá zvládnutí angličtiny (A2 SERR) a druhého slovanského jazyka, ruštiny (A2 SERR) nebo ukrajinštiny (A1SERR).

Nefilologický blok je zaměřen na získání minima informací z ekonomické a právní teorie, jež je předpokladem vzniku základní orientace v hospodářsko-právní a turistické oblasti.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent studia získá základní povědomí o gramatickém a lexikálním systému současné polštiny, orientuje se v polské literatuře a kultuře. Je schopen překládat středně obtížný odborný text (oboustranně) a doprovodně tlumočit. Ovládá angličtinu na středně pokročilé úrovni, má základní znalost dalšího slovanského jazyka. Disponuje základními znalostmi a dovednostmi v oblasti ekonomie, práva a cestovního ruchu, jež je schopen aplikovat v polské praxi. Absolvent se uplatní v odborné praxi v profesích, které nevyžadují magisterské vysokoškolské vzdělání, tj. v regionálních a celorepublikových institucích, překladatelských agenturách, cestovních kancelářích, firmách zabývajících se zahraničním obchodem, v institucích pro volný čas a v mediální sféře.

Požadavky přijímací zkoušky

SPF – test předpokladů ke studiu na FF UP s důrazem na orientaci v kulturní oblasti a humanitních a sociálně vědných disciplínách.

U uchazečů není nutná znalost polského jazyka.

Zpět