Studijní obory pro akademický rok 2017/2018

Název studijního oboru

Polština pro překladatele

Fakulta FF
Studium jednooborové, magisterské navazující, prezenční
Délka studia (roky) 2
Akademický titul Mgr.
V kombinaci s...
Odhad počtu přijatých pro příští akad. rok 20
Počet uchazečů pro tento akad. rok 15
Počet přijatých pro tento akad. rok 12
Studium garantuje

garantka oboru: doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D.,

e-mail: ivana.dobrotova@upol.cz,

tel.: 585 633 543

sekretariát katedry, e-mail: michaela.dadakova@upol.cz, tel.: 585 633 373

Třída svobody 26, 771 80 Olomouc

www.slavistika.upol.cz

Charakteristika oboru

Studium je určeno absolventům bakalářského studia polské filologie nebo příbuzného oboru.

Navazující magisterské studium Polština pro překladatele vychází z praktické znalosti jazyka, lingvistických, literárněvědných a kulturologických poznatků, které student získal v rámci předchozího bakalářského studia polské filologie, resp. příbuzného oboru.

V lingvistické oblasti je studium jazyka zaměřeno na aspekty synchronní, studenti se dále podrobněji seznamují s normou spisovného jazyka (Vývojové tendence v současné polštině), stejně jako s jeho stylistickým rozvrstvením, funkčními styly spisovné polštiny (Srovnávací stylistika). V literárněvědné a kulturologické oblasti se studium zaměřuje na problematiku nejnovější polské literatury (Polská poválečná literatura) a na prohloubení znalostí o polské kultuře všeobecně (Kulturní kompetence z pohledu překladu lit. textů).

Podstatnou složku studia tvoří disciplíny, které poskytují studentům znalosti a dovednosti z oblasti teorie a praxe odborného překladu a tlumočení (Teorie překladu, Teorie a metodika tlumočení, Překladatelská a tlumočnická praktika, Počítačem podporovaný překlad, Informační technologie) a umožňují jim profilovat své dovednosti a znalosti v oblasti překladatelsko-tlumočnické.

Kromě teoretických jazykovědných a kulturologických poznatků jsou u studentů kontinuálně rozvíjeny a prohlubovány příslušné jazykové a komunikativní kompetence (Jazyková kultura). Cílem je dosažení stupně C1 globální stupnice Jednotného evropského referenčního rámce pro jazyky – zkušený uživatel.

Studenti mají možnost stáží na partnerských pracovištích a studia v Polsku na základě meziuniverzitních smluv (Varšava, Vratislav, Krakov, Lublin, Katowice atd. ).

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent tohoto studia je připravován tak, aby získal kvalitní všeobecný přehled v oblasti humanitních filologických disciplín, tj. získal lingvistické, kulturologické a především překladatelské vědomosti a dovednosti. Absolvent uvedeného typu studia polské filologie by měl být schopen samostatné tvůrčí činnosti v rámci zvolené specializace, ať už se jedná o projev ústní (diskuse, přednášky, argumentace apod.) či písemný (překlady odborných, popřípadě uměleckých textů apod.).

V oblasti znalosti praktického jazyka student získá příslušné cizojazyčné komunikativní kompetence (stupeň C1 Jednotného evropského referenčního rámce pro jazyky – zkušený uživatel), tj. rozumí bez námahy téměř všemu, co slyší nebo čte. Umí shromažďovat informace z různých ústních a písemných zdrojů a tyto informace znovu uspořádat do souvislého celku. Umí se vyjadřovat spontánně, velmi plynně a přesně, rozlišuje jemné významové odstíny i ve složitějších situacích.

Absolvent oboru Polština pro překladatele je připraven pro povolání, jež vyžadují znalost a schopnost aplikace polského jazyka a kultury.

Absolventi navazujícího magisterského dvouletého studia Polština pro překladatele se mohou uplatnit jako překladatelé a doprovodní tlumočníci, jako pracovníci ve společenských a kulturních institucích, překladatelských agenturách, českých i polských firmách, institucích celoživotního vzdělávání, ale i jako učitelé (pokud si doplní v rámci celoživotního vzdělávání příslušné studium učitelské způsobilosti).

Nejlepší studenti, kteří prokážou pro daný obor příslušné talentové a osobnostní předpoklady, mohou být vybráni ke studiu v rámci doktorské studijní přípravy.

Požadavky přijímací zkoušky

Ústní pohovor – rozprava o dosavadním a budoucím odborném zaměření uchazeče. Rozprava proběhne na základě písemného projektu budoucí diplomové práce. Písemný projekt v rozsahu 1 strany předloží uchazeč u zkoušky. V případě, že se uchazeč hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru kromě projektu i diploma supplement svého bakalářského studia (diploma supplement může být nahrazen seznamem atestací z průběhu bakalářského studia; požaduje se vždy potvrzení studijním oddělením příslušné VŠ).

Úroveň znalosti polského jazyka by měla odpovídat stupni B2 globální stupnice Evropského referenčního rámce pro jazyky.

U cizích státních příslušníků je požadována dobrá znalost češtiny.

Zpět