Studijní obory pro akademický rok 2017/2018

Název studijního oboru

Polská filologie

Fakulta FF
Studium dvouoborové, bakalářské, prezenční
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
V kombinaci s...

Bez omezení z nabídky oborů pro dvouoborová studia na FF, FTK, CMFT a PdF UP (pokud omezení nestanoví garant druhého oboru).

Odhad počtu přijatých pro příští akad. rok 20
Počet uchazečů pro tento akad. rok 15
Počet přijatých pro tento akad. rok 100
Studium garantuje

doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D.,

e-mail: ivana.dobrotova@upol.cz

tel.: 585 633 543

Křížkovského 10, 771 80 Olomouc

Sekretariát katedry slavistiky FF UP

e-mail: michaela.dadakova@upol.cz

tel.: 585 633 373

Křížkovského 10, 771 80 Olomouc

polonistika.upol.cz

Charakteristika oboru

V jazykovědné části je studium začleněno do širšího poznávání slovanských jazyků, podstatná pozornost je věnována vývojovému hledisku. Největší důraz je však kladen na poznání současného stavu polského jazyka a na směry a metody lingvistického bádání.

V literárněvědné oblasti je kromě výkladu vývoje polské literatury od nejstarších dob do současnosti věnována pozornost teoretickým disciplínám a jejich aplikaci v praktické analýze textu z hlediska obsahového a formálního. Do programu je zařazeno studium dalšího slovanského jazyka a studium neslovanských světových jazyků. Absolventi bakalářského dvouoborového tříletého studia mají v případě splnění všech studijních podmínek umožněno studium v navazujícím dvouoborovém magisterském studiu.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent oboru je kvalifikačně připraven pro povolání, jež vyžadují znalost a schopnost aplikace polského jazyka, literatury a kultury, jež doloží vypracováním a úspěšnou obhajobou bakalářské diplomové práce. Absolvent získá dispozice pro další samostatné rozvíjení své kvalifikace, neboť kromě povinných předmětů typu A má možnost si vybrat uvedené disciplíny z nabídky volitelných předmětů, což přispěje k posílení jeho profesní přípravy, a to buď v rámci dalšího vzdělávání v navazujícím magisterském studiu oboru, nebo v praxi. Absolvent se uplatní v nižších vedoucích funkcích, regionálních a celorepublikových kulturních institucích, v česko-polských firmách, institucích celoživotního vzdělávání, v knihovnách, archivech a institucích pro volný čas a také v mediální sféře. Nejlepší absolventi tohoto studia mají možnost pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

U cizích státních příslušníků (Poláků) se vyžaduje znalost českého jazyka podle Spo­lečného evropského referenčního rámce – úroveň A2.

U uchazečů není nutná znalost polského jazyka.

Požadavky přijímací zkoušky

SPF – Test předpokladů ke studiu na FF UP s důrazem na orientaci v kulturní oblasti a humanitních a sociálněvědných disciplínách.

Zpět