Studijní obory pro akademický rok 2017/2018

Název studijního oboru

Polská filologie

Fakulta FF
Studium jednooborové, bakalářské, prezenční
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
V kombinaci s...
Odhad počtu přijatých pro příští akad. rok 14
Počet uchazečů pro tento akad. rok 10
Počet přijatých pro tento akad. rok 9
Studium garantuje

doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D.,

e-mail: ivana.dobrotova@upol.cz

tel.: 585 633 543

Sekretariát katedry slavistiky FF UP v Olomouci

e-mail: michaela.dadakova@upol.cz

tel.: 585 633 373,

Křížkovského 10, 771 80 Olomouc

polonistika.upol.cz

Charakteristika oboru

Cílem studia je získání základního teoretického vhledu do polské gramatiky a polské literatury, počínaje od úvodů do studia polského jazyka, úvodu do studia literatury, teorie překladu a teorie tlumočení jako předpokladu k vytvoření odborné báze pro postupné vytváření zkušeností a dovedností a jejich aplikací v praxi. Předpokládá se úroveň zvládnutí polského jazyka B2 SERR. Získané jazykové vědomosti směřují k vytvoření dovedností v oblasti analýzy a překladu odborného textu (POT 1-3, TOT 1-3), ověřením těchto znalostí je předmět polský jazyk v překladatelské praxi. Literárně kulturní a historickou problematikou, kterou zajišťují předměty: dějiny Polska, úvod do studia literatury a překladu, přehled polské literatury studenti získávají potřebnou základní orientaci v polské historii a literatuře, kterou uplatní v předmětech překlad literárního textu a polská literatura v překladatelské praxi. Součástí studia je předmět český a anglický jazyk (angličtina – střední stupeň, tj. A2) a možnost studia základů ruského a ukrajinského jazyka (A2 SERR pro ruštinu a A1 SERR pro ukrajinštinu).

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent tohoto studia získá kvalitní všeobecný přehled v oblasti humanitních filologických disciplín, získá solidní odborné lingvistické, literárněvědné, překladatelské vědomosti a praktické tlumočnické dovednosti. Jeho jazyková úroveň – velmi dobrá znalost češtiny, polštiny, angličtiny, ale také pasivní znalost ruštiny a základů ukrajinštiny mu umožní najít snadněji uplatnění na evropském trhu práce. Absolvent se uplatní v nižších vedoucích funkcích, regionálních a celorepublikových kulturních institucích, překladatelských agenturách, v česko-polských firmách, institucích celoživotního vzdělávání, v knihovnách, archivech a institucích pro volný čas a také v mediální sféře. Nejlepší absolventi tohoto studia mají možnost pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

U uchazečů není nutná znalost polského jazyka.

Požadavky přijímací zkoušky

SPF – test předpokladů ke studiu na FF UP s důrazem na orientaci v kulturní oblasti a humanitních a sociálně vědných disciplínách.

Zpět