Studijní obory pro akademický rok 2017/2018

Název studijního oboru

Nizozemská filologie

Fakulta FF
Studium jednooborové, doktorské, prezenční
Délka studia (roky) 4
Akademický titul Ph.D.
V kombinaci s...
Odhad počtu přijatých pro příští akad. rok 5
Počet uchazečů pro tento akad. rok
Počet přijatých pro tento akad. rok
Studium garantuje

prof. dr. Wilken Engelbrecht

e-mail: wilken.engelbrecht@upol.cz

tel.: +420 585 633 206

Katedra nederlandistiky FF UP

Křížkovského 10

771 80 Olomouc

Charakteristika oboru

Doktorské studium studijního oboru Nizozemská filologie (v rámci DSP Filologie) je koncipováno pro studenty, kteří mají zájem dalším studiem získat nadstandardní vědomosti v oblasti nizozemského jazyka (popř. jazyka Afrikaans či fríského jazyka). Studium je koncipováno tak, aby doktorští studenti prohloubili své znalosti nejen v lingvistice a literární vědě, ale i v kulturním kontextu nizozemské jazykové oblasti, to znamená, že pojetí studia je totožné s pojetím oboru Niederlandistik na německých univerzitách.

Nedílnou součástí je důraz na zahraniční zkušenost doktoranda, a to pokud možno v podobě semestrálního pobytu na univerzitě v Nizozemsku, Belgii (Vlámsku), nebo JAR. V souvislosti s tím jsou podporována taková témata dizertací, která si vyžadují terénní výzkum či výzkum v zahraničních archivech i knihovnách. Rovněž jsou podporována témata, která se zabývají kulturou nizozemsky mluvicích zemí, respektive recepcí této kultury mimo jazykové oblasti, zejména ve střední Evropě.

Cílem je absolvent, který nejen perfektně ovládá lingvistiku nizozemského jazyka (popř. jazyka Afrikaans či fríského jazyka) a orientuje se v lingvistice a literatuře nizozemské a vlámské obecně, ale zároveň má nadstandardní znalosti o kultuře a společnosti v Nizozemsku a Vlámsku. Od doktoranda se ovšem očekává i osvojení si vědecké metodologie, zkušenost s psaním odborných textů, pedagogická praxe a zkušenost s projektovým managementem formou aktivní účasti v rámci studentských grantových soutěží popř. soutěží jiných grantových agentur. Tím se zvyšuje uplatnitelnost absolventa v akademické oblasti i na trhu práce.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent doktorského studia bude interdisciplinárně zaměřený specialista, který je schopen orientovat se v lingvistice a literatuře nizozemské i vlámské. Absolvent postgraduálním studiem získá relevantní znalosti v oboru, osvojí se základní teoretické a metodické problémy oboru a bude připraven k výkonu vědecké a výzkumné práce umožňující mu poměrně rozsáhlou a samostatnou adaptibilitu na požadavky praxe. Jeho znalosti budou prokazovat, že došlo k prohloubení, doplnění a rozvíjení teoretických poznatků, myšlení a schopností získaných v navazujícím magisterském studiu Nizozemská filologie.

Absolvent dovede pracovat s odbornou terminologií a literaturou, ovládá metodologii pomocných věd lingvistických a literárněvědných. Výsledky své vědecké činnosti publikuje v odborném tisku a seznamuje s nimi vědeckou veřejnost na odborných konferencích, včetně světových nederlandistických kongresů (konají se každý třetí rok, střídavě v Nizozemsku a ve Vlámsku). Je schopen pracovat v badatelských týmech a zúčastnit se řešení výzkumných projektů a grantů. Absolventi naleznou uplatnění na katedrách a ústavech vysokých škol a středních školách zajišťujících výuku nizozemského jazyka, na vědeckých pracovištích tuzemských i zahraničních, v médiích, v nakladatelstvích, v zahraničních a kulturních odborech státní správy i samosprávy, diplomacii, jako jazykoví poradci v oblasti IT technologii zaměřených na nizozemštinu apod.

Požadavky přijímací zkoušky

Vstupní pohovor, při čemž uchazeč prezentuje badatelský záměr (téma, metody, způsob zpracování dizertace), vysvětlí motivy a prokáže způsobilost k doktorskému studiu.

Zpět