Studijní obory pro akademický rok 2017/2018

Název studijního oboru

Nizozemská filologie

Fakulta FF
Studium jednooborové, magisterské navazující, prezenční
Délka studia (roky) 2
Akademický titul Mgr.
V kombinaci s...
Odhad počtu přijatých pro příští akad. rok 10
Počet uchazečů pro tento akad. rok 9
Počet přijatých pro tento akad. rok 8
Studium garantuje

prof. Dr. Wilken Engelbrecht, cand. litt.

tel.: 585 633 206 mobil: 737 710 214

e-mail: wilken.engelbrecht@upol.cz

Katedra nederlandistiky FF UP

Křížkovského 14 771 80 Olomouc

tel.: 585 633 270 (sekretariát)

e-mail: iva.jancikova@upol.cz

netherlandistics.upol.cz

Charakteristika oboru

Toto dvouleté magisterské studium navazuje na bakalářské jednooborové studium „Praktická nizozemská filologie“, případně její dvouoborovou variantu, je však určeno i absolventům bakalářského studia nizozemštiny se srovnatelným obsahem z jiných českých kateder či ze zahraničí. S ohledem na možnost stipendijního pobytu v zahraničí doporučujeme aktivní znalost nejméně jednoho z následujících jazyků: angličtina, němčina, francouzština, polština, ruština, španělština, čínština. Z vybraného jazyka by měl být student schopen překládat, případně tlumočit do nizozemštiny a naopak.

Profil a uplatnění absolventa

Naši absolventi pracují v českých i mezinárodních podnicích či institucích v ČR i v zahraničí, na ministerstvech, na velvyslanectvích a v různých institucích EU. Vzhledem k možnosti rozšíření studia o Studium učitelské způsobilosti najdou uplatnění i ve školství.

Požadavky přijímací zkoušky

Ústní pohovor (UP) - otázky z oboru, na který se uchazeč hlásí, a rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče. Rozprava proběhne na základě písemného projektu budoucí diplomové práce (lze využít text bakalářské práce, resp. jiné odborné práce). Písemný projekt v rozsahu 3 normostran předloží uchazeč elektronicky na adresu katedry nejpozději jeden pracovní den před přijímací zkouškou spolu se seznamem přečtené literatury.

V případě, že se uchazeč hlásí na jiný obor, než byl obor jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží navíc u pohovoru i diploma supplement svého bakalářského studia (diploma supplement může být nahrazen seznamem atestací z průběhu bakalářského studia; diploma supplement, resp. seznam atestací musí být ověřen studijním oddělením příslušné VŠ).

Zpět